.

     โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑   ตั้งอยู่เลขที่ 99   บริเวณหมู่ 15   ตำบลคลองสอง    อำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี    โทรศัพท์ 02-9080605 , โทรสาร  02-9080605  สังกัดเทศบาล
เมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนตั้งอยู่เนื้อที่ 70 ไร่  3  งาน  28  ตารางวา   มีอาณาเขตติดต่อดังนี้          

     ทิศเหนือ           ติดชุมชนบางปะอิน
     ทิศใต้               ติดชุมชนบางขัน
     ทิศตะวันออก    ติดชุมชนคลองสาม
     ทิศตะวันตก      ติดชุมชนเชียงราก