.

 

 

     ประวัติโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑
      คณะผู้บริหารท้องถิ่นกลุ่มพัฒนาเมืองท่าโขลง โดยนายยงยุทธ  วิรางกูล อดีตนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเมืองท่าโขลงและคณะได้ริเริ่ม และจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ ขึ้น เพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเริ่มรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ในปีการศึกษา ๒๕๔๗ จำนวน ๔ ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๔ คน พร้อมคณะครู และบุคลากรอื่น ๆ จำนวน ๑๔ คน ด้วยความอนุเคราะห์จากมูลนิธิธรรมกายให้ใช้อาคาร ๓ ชั้น ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ถนนสีขาว ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนแห่งแรก

      ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๔๘ มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๔๙๓ คน โดยจำแนกเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒๘๗ คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จำนวน ๒๐๖ คน คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้จัดให้มีการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา (ระดับอนุบาล) ขึ้น ซึ่งมีนักเรียนระดับอนุบาลจำนวนทั้งสิ้น ๑๘๕ คน โดยใช้ชั้น ๒ ของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองท่าโขลงเป็นสถานที่เรียนเพิ่มเติมอีกแห่งหนึ่ง

      ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๔๙ คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้จัดให้มีการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีกในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๗๘ คน โดยคาดว่าจะต้องเพิ่มมากขึ้นอีกในปีต่อ ๆ ไป และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเพิ่มจำนวนของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑  ดังนั้นคณะผู้บริหารท้องถิ่นจึงได้จัดหาที่ดินบริเวณหมู่ที่ ๑๕ ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น จำนวน 42 ไร่ ก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๒ ชั้น มีจำนวน ๓ อาคาร สำหรับเป็นอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ อย่างถาวร โดยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งประกอบด้วยห้องเรียนทั่วไป และห้องปฏิบัติการสอนต่าง ๆ เช่น ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทย ศูนย์ปฏิบัติการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ศูนย์การงานและอาชีพ ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ และห้องโสตฯ เป็นต้น

      ปีการศึกษา ๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ มีนักเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากได้มีการขยายการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา  ซึ่งมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๔๕ คน

     ปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ มีนักเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากได้มีการขยายการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๑,๗๒๒ คน และมีการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยมีการก่อสร้างอาคารคอนกรีตบริเวณหน้าโรงเรียน การสร้างเรือนเพาะชำอาคารโครงเหล็กชั้นเดียว ศาลาแห่งการเรียนรู้

      ปีการศึกษา๒๕๕๒  โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ มีนักเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากได้มีการขยาย          การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมสำหรับระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๒,๐๐๔ คน โดยมีการปรับปรุงรั้วโรงเรียนให้มีความแข็งแรงและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และในปีการศึกษานี้ได้มีประกาศให้โรงเรียนทุกโรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

      ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ มีนักเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากได้มีการขยายการจัดการเรียน
การสอนเพิ่มเติมในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๒,๐๙๐ คน ซึ่งนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ – ๓  จากเดิมใช้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการจัดการเรียนการสอนได้ย้ายเข้ามาอยู่ในสถานที่โรงเรียนเทศบาล
ท่าโขลง ๑ แห่งเดียวกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาอย่างถาวร

นอกจากนี้มีการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยมีการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าอาคารเรียน สวนหย่อมพักผ่อนหมู่บ้าน ๔ ภาค ห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมและสระว่ายน้ำ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรมและจริยธรรม

     ปีการศึกษา ๒๕๕๔  โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๖๕ คน และปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๒,๑๒๒ คน โดยการพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะผู้บริหารท้องถิ่นกลุ่มพัฒนาเมืองท่าโขลง ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุน ตลอดทั้งให้การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีความทันสมัยและก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น โดยจัดให้มีเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น และอุปกรณ์ออกกำลังกายต่าง ๆ  มีแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักเรียน “ห้องบอลคุณหนู”

     ปัจจุบันปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อที่ ๗๐ ไร่ ๓ งาน ๒๘ ตารางวา แบ่งการจัดการเรียนการสอนเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยต้นปีการศึกษา ๒๕๕๘ นางยุวลักษณ์  ชาติชำนาญ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑  ต่อมาเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ นางสาวกิตติมา ปี่แก้ว มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง  ๑ จนถึงปัจจุบัน ร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียน ดังนี้  นางยุวลักษณ์   ชาติชำนาญ  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายชรินทร์  เวชโอสถ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ  และนางสาวพิมพ์ชนก บุตรเสือ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  มีคณะครู จำนวน ๑๑๘ คน  นักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๒,๕๒๗ คน จำแนกออกเป็นระดับอนุบาล ๘๔๐ คน ระดับชั้นประถมศึกษา ๑,๒๒๖ คน  และระดับชั้นมัธยมศึกษา ๔๖๑ คน โดยภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘ นี้ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ ได้มี  การพัฒนาและส่งเสริมโครงการกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โครงการส่งเสริมความปลอดภัยจากอุบัติเหตุภายในโรงเรียน โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน  ซึ่งภายในโรงเรียนประกอบด้วยห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ดังนี้ ห้องเรียนทั่วไป ห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ บ่อบอล สระว่ายน้ำ เป็นต้น