.
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย  
9. ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ  
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม