.

  

  นางสาวกิตติมา ปี่แก้ว

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑

 


  
  นางยุวลักษณ์ ชาติชำนาญ

 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑

ฝ่ายบริหารงานบุคคล


 

  
  นายชรินทร์ เวชโอสถ    

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ


 


  นางสาวพิมพ์ชนก  บุตรเสือ 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ