.

 • วิสัยทัศน์ : เรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม นำปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
 • อัตลักษณ์ : การไหว้
 • เอกลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
 

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมด้านกายภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพ
  ในการบริหารการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน
 2. ส่งเสริมให้มีการนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
 3. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้
 4. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน  โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพ
  การศึกษาทั้งภายในและภายนอก
 5. ประสานความร่วมมือของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
 6. มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน
 7. ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาในด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีค่านิยมที่ดีงาม เพื่อให้อยู่ในสังคม
  ได้อย่างมีความสุข
 8. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ
 9. ส่งเสริมด้านสุขภาพพลานามัยของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
 10. ส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา

  เป้าประสงค์

     นักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ ทุกคน ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ทั้งด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัย ตรงตามมาตรฐานการศึกษา สามารถศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ มีคุณธรรมจริยธรรม ความประพฤติที่ดีงาม เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. ผู้เรียนมีความรู้ความคิดความสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า
 2. ผู้บริหารสถานศึกษามุ่งพัฒนาด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา เทคโนโลยี และกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของไทย
 4. ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน